Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Glavni administrator

Glavni administrator Opštine Kotor je Petar Abramović, dipl. pravnik, imenovan Rješenjem Predsjednika Opštine Kotor br.01-11077 od 28.07.2015.g, na koje je saglasnost dala Skupština opštine Kotor, Odlukom br.11-13385 od 14.09.2015.g, (''Sl. list CG - Opštinski propisi'', br.32/15).


BIOGRAFIJA:

Petar Abramović je rođen 09.01.1966.god, u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završio je u Kotoru, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici. Radio je u advokaturi, a nakon toga, devet godina u Opštini Kotor, na poslovima savjetnika za imovinsko-pravne poslove - zastupanja Opštine Kotor na sudovima. Predsjednik je Opštinske izborne komisije Kotor.

Kontakt: tel. 032/325-021
tel. 032/ 325-860; lok. 222
fax. 032/325-860

E-mail: g.administrator@opstinakotor.com


Shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 03/10, 73/10, 38/12 i 10/14), Glavni administrator:
- koordinira rad organa lokalne uprave i službi,
- stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada,
- daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova,
- daje mišljene na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi i
- vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik opštine.
Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine.

Za vršenje poslova Glavnog administratora obrazovana je Služba Glavnog administratora.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Glavnog administratora, br.0901-6032 od 30.04.2014.god, na koji je Predsjednik Opštine dao saglasnost, broj 01-6079 id 30.04.2014.g.

Saglasno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list Opštine Kotor", br.11/05, 09/07, "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/11, 01/12, 40/12, 26/13), Služba Glavnog administratora, obavlja stručne i druge poslove za Glavnog administratora, a naročito:
- koordinira rad organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti i ekonomičnosti njihovog rada; priprema stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova lokalne uprave; daje mišljenje na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; priprema za potrebe predsjednika/ce Opštine mišljenje o izvještajima organa lokalne uprave, priprema izvještaj o radu Službe Glavnog administratora,
- priprema predloge akata iz nadležnosti Glavnog admimnistratora u skladu sa Zakonom;
- učestvuje u pripremi nacrta i predloga odluka koje se odnose na sistem lokalne samouprave i rad organa lokalne uprave;
- vrši upravni nadzor iz nadležnosti Glavnog administratora u skladu sa Zakonom;
- organizuje sjednice Kolegijuma Glavnog administatora, vrši obradu zaključaka koje donosi Glavni administrator; prati realizaciju zaključaka i izrađuje izvještaj o realizaciji tih zaključaka; čuva izvodnike svih akata koje donosi Glavni administrator;
- sprovodi drugostepeni upravni postupak po izjavljenim žalbama fizičkih i pravnih lica u upravnim stvarima iz sopstvene nadležnosti lokalne samouprave;
- priprema i objedinjava izvještaje o radu lokalne uprave za potrebe Predsjednika Opštine;
- vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom opštine i drugim propisima po nalogu Glavnog administratora.