Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Građanski biro

ZAHTJEVI I OBRASCI

Građanski biro

Građanski biro predstavlja mjesto na kojem možete dobiti osnovne informacije o pravima koja želite da ostvarite u zakonom predviđenom postupku. Postupak za ostvarivanje vaših prava pokrećete podnošenjem formalnog ili neformalnog zahtijeva i potrebne dokumentacije na šalteru Gradjanskog biroa.
Lokalna samouprava u našem gradu vam na ovaj način omogućava da na efikasniji i racionalniji način, na jednom mjestu, dobijete punu i pravu informaciju o načinu i uslovima ostvarivanja vaših prava.

Dodatne informacije možete dobiti u samom Birou, zgrada Opštine Kotor, Stari grad br. 317 ili na telefon 032/323-380.

U dijelu zahtjevi i obrasci možete pronaći sve zahtjeve u elektronskom obliku >>

Nadamo se uspješnoj saradnji, na obostrano zadovoljstvo, građana i lokalne samouprave.

Građanski biro vrši poslove koji se odnose na:
prijem svih zahtjeva stranaka, obradu i sistematizovanje zahtjeva (djelovodnik i kancelarijsko poslovanje); pružanje informacija građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave i službama, izdavanje formulara i obrazaca za podnošenje zahtjeva radi realizacije prava i obaveza građana i drugih subjekata, davanje uputstava neukim strankama, vođenje evidencije svih primljenih zahtjeva stranaka, ažuriranje i praćenje kretanja upravnih i drugih predmeta, koji se nalaze u radu organa lokalne uprave i službi, uručivanje rješenja i drugih akata strankama koje donose organi lokalne uprave i službe, poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga vjenčanih , arhiviranje i čuvanje akata organa lokalne uprave i službi, vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima; priprema izvještaj o radu Biroa za potrebe Predsjednika opštine i Glavnog administratora
U Građanskom birou se mogu organizovati i pojedini poslovi iz nadležnosti organa lokalne uprave i organa državne uprave, koji se odnose na službene evidencije prava i obaveza građana na području opštine i izdavanje izvoda iz istih.


Kontakti:
Telefon: 032/323-380
e-mail: gradjanski.biro@opstinakotor.com