Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Međunarodna saradnja

Kulturno - istorijska posebnost, prirodne karakteristike i povoljan geografski položaj, doprinijeli su činjenici da, u duhu dobre prakse koju baštini vijekovima, Opština Kotor gradi, razvija i održava višestruko korisne dobrosusjedske odnose, regionalnu i međunarodnu saradnju na bilateralnom i multilateralnom nivou. Opština Kotor, predstavlja dobar primjer lokalne samouprave koja se može pohvaliti razvijenom i uspješnom međunarodnom saradnjom. U proteklim godinama, međunarodna saradnja je posebno intenzivirana sa zemljama u regionu ( Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija ), kao i sa zemljama iz šireg okruženja ( Italija, Njemačka, Austrija i SAD ). 

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Opština Kotor je aktivna članica nekoliko najznačajnijih međunarodnih organizacija koje promovišu regionalno povezivanje i saradnju sa zemljama u okruženju. Širenje partnerstva i regionalno povezivanje predstavljaju efikasan način za rješavanje problema kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Opština Kotor je istovremeno članica nekoliko prestižnih udruženja, asocijacija i organizacija koje, sa ciljem promovisanja evropskih standarda i vrijednosti, okupljaju gradove specifičnih istorijskih, geografskih,socijoloških i kulturoloških obilježja.


Jadransko-jonska Euroregija
Forum jadranskih i jonskih gradova
Organizacija gradova svjetske kulturne baštine
Međunarodna asocijacija gradova izaslanika mira
Klub najljepših zaliva svijeta
Mreža gradova - citadela Mediterana
Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Evrope
  Federacija gradova i opština jugoistočne Evrope za zaštitu životne sredine (SEEFED)
  
 

Prijateljski gradovi

Savremeni koncept bratimljenja gradova podrazumijeva povezivanje dviju ili više lokalnih zajednica putem raznovrsnih aktivnosti. Napori takvog povezivanja usmjereni su ka stvaranju uzajamnog povjerenja I saradnje koja vremenom prerasta u prijateljstvo lokalnih zajednica I njihovih građana. Opština Kotor, u tom smislu, predstavlja izuzetan primjer dobre prakse u oblasti bratimljenja. Na mapi su označeni gradovi sa kojima Opština Kotor , uprkos geografskoj udaljenosti njeguje međusobne kulturne veze I kontakte putem raznovrsnih aktivnosti.

Santa Barbara (SAD), 
Segedin (Mađarska), 
Kampomarino i Venecija (Italija), 
Nesebar (Bugarska), 
Subotica i Stari grad Beograd (Srbija).
Dubrovnik, Trogir, Split (Hrvatska), 
Obidos (Portugalija) 
Xian (Kina) 
Mostar (Bosna i Hercegovina)
Gaziantep (Turska)

Svi prijateljski gradovi Kotora >>

Projekti 

Opština Kotor u cilju postizanja svoje razvojne vizije planira i implementira društveno odgovorne i ekološki održive projekte. Evropska unija, Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID, Evropska banka za obnovu i razvoj i Svjetska banka samo su neke od međunarodnih institucija i organizacija koje finansiraju i sprovode različite razvojne programe u kojima učestvuje i Opština Kotor.

Projekti u realizaciji:

Projekti koji se finansiraju iz predpristupnih fodnova Evropske unije

Instrument predpristupne pomoći (IPA) je novi, jedinstveni finansijski instrument Evropske unije (EU) uspostavljen 17. jula 2006., Uredbom Vijeća EU 1085/2006. 

Osnovni cilj programa IPA je podrška državama kandidatima i potencijalnim kandidatima, koja je usmjerena na usklađivanje sa propisima Evropske unije, izgradnju institucija, razvoj građanskog društva, unaprijeđenje regionalne i prekogranične saradnje, kao i podršku usmjerenu na pripremu za korišćenje strukturnih fondova. 

Za vise informacija : 
www.mip.gov.me, 
www.mip.gov.me/index.php/Direkcija-za-programe-prekogranicne-saradnje-CBC/direkcija-za-programe-prekogranicne-saradnje-cbc.html;
www.cbccro-mne.org/en/cross-border-programme-croatia-montenegro-2007-2013-/joint-technical-secretariat-jts.html

Održiva mobilnost u priobalnim gradovima (Adria MOVE IT)

U okviru prvog poziva IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje Opština Kotor je započela realizaciju projekta pod nazivom Održiva mobilnost u priobalnim gradovima (Adria MOVE IT). Grad Dubrovnik (Hrvatska), Opština Piran (Slovenija) i Opština Kotor (Crna Gora) su zajednički pripremili projekat, a poziv za saradnju su prihvatili i gradovi Umag, Novigrad i Opština Lopar (Hrvatska). 

Glavni cilj ovog projekta je promovisanje održive mobilnosti za poboljšanje kvaliteta života na Jadranu i veću efikasnost i sigurnost u saobraćaju. Ključne aktivnosti će rezultirati pripremanjem Lokalnih održivih planova mobilnosti. 

Opština Kotor će u okviru dobijenog projekta izraditi analizu saobraćajnog sistema, razviti modele održivog saobraćaja koje je moguće razviti u našem gradu, predložiti najodgovarajući model i za njega obezbijediti studiju izvodljivosti i studiju procjene uticaja na životnu sredinu, kao i lokalni akcioni plan. Istovremeno, projekat obezbijeđuje sredstva za izgradnju dijela trotoara u Dobroti, postavljanje biciklističkih parkirališta na javnim površinama, izgradnju rampi za osobe sa invaliditetom u odabranim javnim ustanovama i na javnim površinama. 

U okviru drugog poziva IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje, a koji je bio otvoren do 2. novembra 2011. godine Opština Kotor su za finansiranje odobrena 2 projekta:

Revitalizacija i promocija tvrđava na Jadranu - ADRI.FORTH (Vodeći partner: Veneto, Italija)

Projekat Adri.Forth namjenjen je promociji, povezivanju i revitalizaciji tvrđava na Jadranu koje predstavljaju zaostavštinu iz perioda Austo-Ugarske. Na poziv regije Veneto i Istarske županije, na pripremi projekta radio je Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine. 

Predviđene projektne aktivnosti naše Opštine odnose se na analizu i procjenu stanja i vrijednosti prirodnog i kulturnog nasljeđa fortifikacija; izradu studije zaštite i stavljanja u funkciju; revitalizacija tvrđave Grabovac (sanacija puta i krova tvrđave) kao i promocija fortifikacija na Jadranu, među kojima se nalazi i kotorska tvrđava San Đovani. 

Operativni plan saradnje Jadranske Euroregije - ADRI.GOV (Vodeći partner: Molise, Italija)

Projekat Adri.Gov predstavlja nastavak projekta Adri.Europe kojim su stvoreni operativni uslovi za uspostavljanje i funkcionisanje Jadranske Euroregije. Prethodni grant omogućio je održavanje redovnih aktivnosti te organizacije i bližu saradnju i povezivanje svih njenih članica. Projekat Adri.Gov treba da obezbijedi sredstva za dalju bližu saradnju između država i gradova članica u pogledu formiranja Jadranko-jonske makroregije. Projekat će se između ostalog fokusirati na jačanje kapaciteta članica Jadranske Euroregije u pogledu upravljanja EU projektima i pisanja streteških dokumenata kroz rad u tematskim komisijama kao što su komisije za turizam i kulturu; ribarstvo; transport i infrastrukturu i produktivnost. 

U okviru strateškog poziva za projekte IPA programa Jadranske prekogranične saradnje Opština Kotor aplicirala je u martu 2010. godine sa projektom koji je odobren za finansiranje u aprilu 2011:

Alternativni izvori energije (ALTERENERGY) 

Strateški projekat ALTERENERGY zajednički su pripremile Italija, Španija, Grčka, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatske, Srbija i Crne Gora (Opština Kotor). Projekat ima za cilj da doprinese održivosti u pogledu proizvodnje i potrošnje energije na Jadranu, i to u manjim gradovima na obali čija populacija iznosi između 10.000 i 20.000 stanovnika. Poseban cilj projekta se odnosi na pronalaženje održivog načina za upravljanje energetskim resursima u malim zajednicama na Jadranu, poboljšanje njihovih kapaciteta za planiranje i upravljanje integriranim akcijama koje se odnose na štednju energije i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.


Realizovani projekti koje su finanisrale italijanska Vlada i italijanske regije

Projekat ''Razvoj kulturnog turizma''

Projekat pod nazivom ''Razvoj kulturnog turizma'' namjenjen je razvoju potencijala u turizmu sa posebnim akcentom na jačanje kvaliteta usluga u privatnom smještaju i jačanje usluga koje pružaju tursitički vodiči na teritoriji naše opštine. Naime, u okviru projekta je predviđeno povezivanje izdavaoca privatnog smještaja na teritoriji opštine Kotor sa izdavaocima privatnog smještaja u regiji Frijuli Venecija Đulija i razmjena iskustva i primjera dobre prakse. 

U prvoj fazi projekta zainteresovani izdavaoci privatnog smještaja u našoj opštini povezaće se sa italijanskim izdavaocima smještaja i za njih će biti organizovana studijska posjeta u Frijuli Veneciju Đuliju. Takođe, planirane su i obuke za zainteresovane izdavaoce privatnog smještaja u oblasti menadžmenta i marketinga u turizmu, pri čemu će se jedna održati u Italiji, a druga u Kotoru. U okviru istog projekta, realizovaće se i dodatno usavršavanje za 20 postojećih turističkih vodiča sa teritorije opštine Kotor, koji će imati posebnu obuku za vođenje italijanskih turista kroz Kotor. 

U okviru projekta ''Razvoj kulturnog turizma'' pokrenuta je i realizovana iniocijativa osnivanja prvog udruženja izdavaoca privatnog smještaja sa teritorije Opštine Kotor. Asocijacija izdavoca privatnog smještaja ima za cilj da unaprijedi kvalitet i standard ponude u privatnom smještaju u Opštini Kotor, kao i da obezbijedi adekvatno zastupanje interesa svojih članova u lokalnom zajednici. 

Projekat „Podrška strateškom planiranju“

SeeNet -Translokalna mreža za saradnju između Italije i Jugoistočne Evrope
SeeNet je mreža italijanskih i lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope koje udružuju sopstvena iskustva u trogodišnji Program decentralizovane saradnje koja ima za cilj jačanje sposobnosti upravljanja teritorijama i promovisanje održivog lokalnog razvoja.Program stavlja u centar sopstvenih aktivnosti jačanje dugoročnih partnerstava sa obje strane Jadranskog mora i podršku pri procesu integrisanja u Evropsku Uniju zemljama Jugoistočne Evrope kao i stvaranje integrisanog sistema decentralizovane saradnje u Italiji i podsticanjerazvoja lokalnih politika. U realizaciji ovog programa učestvuje 47 lokalnih zajednica iz 7 zemalja Jugoistone Evrope i to : Albanije , Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije.
Podrška i saradnja u oviru Programa se vrši kroz realizaciju sledećih tipova aktivnosti: Analiza , integracije i inovacije lokalnih razvojnih strategija za održivi razvoj turizma;Priprema i upotreba alata i metodologija za prostorno planiranje primijenjenih na održivost turizma ;Obuka za Opštinu Kotor o korišćenju teritorijalnog informativnog sistema.Pilot aktivnosti i eksperimentisanje u oblasti prostornog planiranja i održivosti turističke ponude.
Opština Kotor će u Seenet programu obezbijediti cjelokupnu opremu za GIS (geografski informacioni sistem) i izraditi bazu za GIS u turizmu. Itovremeno, njeni zaposleni će proći obuku za bavljenje tim sistemom kako bi projekat ostavario dugoročne efekte. Delegacija iz Opštine Kotor sastavljena od predsatvnika Sekretarijata za urbanizam, Informatičke službe i Turističke organizacije boravila je u višednevnoj posjeti Riminiju i Bolonji, gdje su imali prilike da razmjene iskustvo sa italijanskim kolegama koji su već usvojili taj sistem rada i planiranja u svojim službama. Projekat će obezbijediti i pripremu i štampanje promotivnih materijala na temu održivog turizma koji će biti distribuirani preko Turističe organizacije i resornih organa opštine. Finalni rezultati projekta, kao i velika debata biće upriličeni na kraju projekta kada će se održati završna Konferencija. 
Za više informacija posjetite sajt: http://www.see-net.org/

Projekat: ''Oživljavanje tradicionalnih zanata''

Opština Kotor je u saradnji sa Zajednicom Italijana u Crnoj Gori realizovala projekat pod nazivom ''Oživljavanje tradicionalnih zanata'' u okviru kojeg je organizovan kurs za izradu Goricija čipke za 20 polaznica sa teritorije Opštine Kotor. Kurs je vođen od strane profesora jedine priznate italijanske škole za izadu čipke ''Scuola dei Merletti di Gorizia'' u Kotoru, u trajanju od ukupno 48 časova, raspoređenih na period od 4 sata, tri puta nedeljno. Nakon završenog kursa, pripremljena je i izložba radova koja je predstavljena u Goriciji i Kotoru. 

Nakon završenog projekta, polaznice kursa su osnovale sopstveno udruženje pod nazivom „Bajul“ koje je posvećeno očuvanju tradicije Boke koja se ogleda u izradi Venecijanske, odnosno Dobrotske čipke. 


Projekat: ''Obnova spomenika kulture iz perioda Mletačke Republike''

Opština Kotor i Zajednica Italijana Crne Gore u Kotoru su zajednički realizovali projekat restauracije venecijanskog lava na kuli Velijer u blizini glavnih gradskih vrata u okviru projekta ''Obnova spomenika kulture iz perioda Mletačke Republike''. Venecijanski lavovi predstavljaju simbol univerzalne pravde, dobre vladavine i svih dobara koje je donijela Venecijanska republika. 

Ovo je samo jedan od projekata obnove venecijanskog kulturnog blaga u Opštini Kotor, budući da je najavljena restauracija i ostalih znamenja iz perioda mletačke vladavine na ovim prostorima. 

Rekonstrukcija mletačkog lava na kuli Valijer u blizini gradskih vrata okončana je nakon dvadeset dana rada. Poslom su rukovodili stručnjaci Polimskog muzeja iz Berana, a sredstva je obezbijedila Zajednica Italijana Crne Gore.

 

Kontakt:

mr Jelena Stjepčević,

sinolog i magistar menadžmenta u pomorstvu, koordinator Kancelarije za međunarodnu saradnju

Kontakt:
Telefon: 032/520-300
E-mail: jelena.stjepcevic@opstinakotor.com 

mr Lena Pasinović, dipl. politikolog

Savjetnik III za međunarodnu saradnju
Tel: + 382 32 520 300
email:lena.pasinovic@opstinakotor.com

 

Adresa: Stari grad 317 Address: Old town 317
85330 Kotor 85330 Kotor
Crna Gora Montenegro