Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave

Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (''Sl. list Opštine Kotor'', br.11/05, 9/07 i "Sl.list Crne Gore" - opštinski propisi, br.13/11), lokalna uprava Opštine Kotor organizovana je kroz osnivanje sledećih organa uprave:

Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije
Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaja
Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje
Sekretarijata za imovinsko pravne poslove
Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti
Sekretarijata za opštu upravu (Građanski biro je posebna unutrašnja organizaciona jedinica u okviru Sekretarijata)
Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Za vršenje specifičnih poslova osnovani su:

Komunalna policija
Služba zaštite
Informacioni centar
Sližba za unutrašnju reviziju
Lokalna uprava ima i Službu zajedničkih poslova.

Za vršenje stručnih poslova osnovane su:

Stručna služba Predsjednika Opštine
Stručna služba Glavnog administratora

Organom uprave rukovodi starješina organa lokalne uprave.
Starješina organa uprave organizuje, objedinjava i usmjerava rad unutrašnjih organizacionih jedinica, službenika i namještenika, vrši raspored poslova na organizacione jedinice i službenike i ocjenjuje rad službenika i namještenika.
Starješina organa predstavlja i zastupa organ uprave.

Starješina organa uprave odgovoran je za stanje u oblasti iz nadležnosti organa uprave, kao i za zakonitost, efikasnost i ekonomičnost rada organa. Starješina organa za svoj rad i rad organa uprave odgovara Glavnom administratoru i Predsjedniku Opštine.

Radno vrijeme:

Pravilnik o radnom vremenu