Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Sekretar Skupštine

 

Duška Banićević

Duška Banićević, rođena 11.01.1957. godine u Beogradu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Kotoru, a Pravni fakultet u Zagrebu. Radni odnos započela u organima lokalne uprave Opštine Kotor, a na poslovima savjetnika za Skupštinske poslove radila duži niz godina. Ima položen državni ispit za rad u organima lokalne uprave. Na funkciju sekretara Skupštine Opštine Kotor imenovana 30.06.2005. godine. 

 

Sekretar Skupštine:

  • organizuje i rukovodi  službom Skupštine,
  • stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica i skupštinskih radnih tijela,
  • pruža pravne savjete i daje mišljenja u vezi opštih i drugih akata koje donosi Skupština,
  • odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,
  • odgovoran je za objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine,
  • stara se o pravilnoj upotrebi simbola Opštine,
  • vrši i druge poslove u skladu sa posebnim aktom.
   
Kontakt:
Tel/fax: 032/ 322-360