Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

ZAHTJEVI I OBRASCI      AKTUELNOSTISekretarijat za imovinsko-pravne poslove vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na :    
 

 • zastupanje opštine i njenih organa u postupcima pred nadležnim sudovima i organima uprave, radi zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava i interesa opštine,
 • preduzimanje pravnih radnji i pravnih sredstava radi zaštite imovine opštine, učestvovanje u postupcima eksproprijacije i povraćaja prava bivšim vlasnicima kada je to u interesu opštine, odnosno u svim drugim imovinsko-pravnim poslovima vezanimza imovinu opštine,
 • zastupanje organa opštine u sudskim sporovima vezanim za radne odnose službenika i namještenika opštine i zastupanje javnih službi čiji je osnivač opština po ovlašćenju njihovih organa upravljanja, ukoliko je ugrožen imovinski ili drugi interes opštine,
 • vođenje prvostepenog prekršajnog postupka za prekršaje propisane odlukama i drugim propisima Skupštine opštine,
 • vođenje evidencije imovine i imovinskih prava i ovlašćenja na državnoj imovini kojom raspolaže i koju koristi opština i njeni organi, sa osnovama sticanja, podacima o isplaćenim i neisplaćenim iznosima naknade, podacima o izvornoj imovini opštine, podacima o osnovima ) odluke, rješenja, sporazumi o izuzimanju i eksproprijaciji građevinskog zemljišta, kao i podacima upisima bez osnova i obavljanje drugih poslova,
 • vođenje evidencije i zaštita imovine opštine stešene poklonom i legatima,
 • pokretanje postupka za upis prava na nepokretnostima opštine, pokretanje i vođenje postupka prenosa prava na građevinskom zemljištu u skladu sa Zakonom, pripremanje akata o prenosu prava na građevinsko zemljište,
 • pripremanje predloga odluka za Skupštinu opštine i drugih akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja lokalne samouprave i priprema rješenja, ugovora i drugih akata, koji se tiču realizacije skupštinskih odluka o raspolaganju imovinom opštine,
 • pokretanje postupka eksproprijacije shodno programu uređenja građevinskog zemljišta, pripremanje predloga uređenja građevinskog zemljišta, pripremanje predloga odluka o utvrđivanju opšteg interesaza eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekta koji su od neposrednog znaćaja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave,
 • pripremu i sprovođenje postupka prodaje ili davanja u zakup nepokretnosti u vlasništvu opštine u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine opštine i drugim propisima,
 • ostvarivanje saradnje sa organima lokalne uprave, organima državne uprave i pravosudnim organimau pitanjima od značaja za evidenciju i zaštituimovine i imovinskih prava opštine,
 • preduzimanje mjera i radnji propisanih Zakonom radi privođenja namjeni neizgrađenog gradsko-građevinskog i gradskog zemljišta,
 • pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata za potrebe Predsjednika opštine i Glavnog administratora,
 • pripremanje nacrta i predloga odluka iz svog resora, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika opštine, i vršenje drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom opštine i drugim propisima.
 • (Službeni list Opštine Kotor br. 11/05, odluka o lokalnoj upravi, čl. 28.)

SEKRETAR : Srđan Vuković, dipl. pravnik

Kratka biografija : 

Rođen u Kotoru, 18.03.1986.godine, gdje je završio Osnovnu školu, kao i Gimnaziju društveno-jezičkog smjera 2005.godine. Iste godine je upisao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (pravosudni smjer), na kom je diplomirao novembra 2009. godine. Volontersku praksu je obavio u renomiranoj advokatskoj kancelariji u Beogradu u periodu od marta 2010. godine do marta 2012. godine, a potom je zasnovao radni odnos u Osnovnom sudu u Podgorici, gdje je bio zaposlen do 31.03.2014.godine, nakon čega je zasnovao radni odnos u Opštini Kotor.
Za Sekretara Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove imenovan je 24.07.2015.godine.

Radno vrijeme :

Pravilnik o radnom vremenu 
Rad sa strankama srijedom u vremenu od 08.00 do 11.00 časova

Kontakt :

tel./fax: 032/325-856; 325-860, lokal 112
E-mail: pravna.zastita@opstinakotor.com