Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

ZAHTJEVI I OBRASCI      AKTUELNOSTI

 

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata:

 • uredjivanje odnosa i obezbjedjivanje primjene propisa i drugih akata iz oblasti kulture, socijalne i dječije zaštite, sporta, obrazovanja, javnog informisanja, zdravstva, arhivske, bibliotečke, izdavačke djelatnosti i drugih oblasti društvenih djelatnosti u obimu zakonske nadležnosti, kao i mjeri njihovog značaja za razvoj opštine i ostvarivanje neposrednog interesa lokalnog stanovništva,
 • pripremanje predloga opštinskih odluka i drugih akata koje donose organi lokalne samouprave,
 • vršenje upravnog nadzora tj. nadzora nad zakonitošću akata i cjelishodnošću rada javnih službi (ustanova), kao i poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama,
 • stvaranje uslova za unapredjenje i razvoj kulture i stvaralaštva, donošenje programa kulturnih manifestacija od značaja za opštinu, praćenje i obezbjeđivanje uslova za njihovu realizaciju, saradnja sa javnim službama iz oblasti kulture osnivača opštine, stvaranje uslova za njihov rad i realizaciju usvojenih programa rada, saradnju sa republičkim javnim službama kulture koje obavljaju djelatnost na području opštine,
 • praćenje stanja u oblasti javnog informisanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite u obimu predviđenom posebnim zakonima, posebno staranje o obrazovanju djece i omladine sa posebnim potrebama, zaštiti zdravlja omladine, posebno u oblasti prevencije narkomanije i bolesti zavisnosti
 • podsticanje rada i razvoja uspješnih studenata i mladih talenata, predlaganje odluke o kriterijumima stipendiranja studanata i sprovođenje postupaka i donošenje rješenja po konkursu za stipendiranje,
 • uredjivanje odnosa u oblasti socijalne i dječje zaštite i ostvarivanje dodatnih vidova zaštite u obimu normativne regulative u opštini (novčana pomoć određenim kategorijama ugroženih lica) rješavanje o priznavanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata,
 • rješavanje o izdavanju odobrenja za rad preduzetnicima za rad video-DVD klubova,
 • vršenje stručnih i drugih poslova koji su povjereni opštini u dijelu zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica,
 • stvaranje uslova za razvoj sporta, treninga i takmičenja sportista, unapredjenje dječijeg i omladinskog sporta i masovne fizičke kulture,
 • praćenje stanja u nevladinom sktoru i komletni stručni i administrativni poslovi vezani za raspodjelu sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini,
 • vršenje poslova zaštite spomenika kulture i spomen obilježja lokalnog značaja

PRAVILNIK O UNUTRAŠNOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

Sekretar: Tijana Čađenović 
Biografija: Rođena u Podgorici 21.04.1978.godine. Završila Pravni fakultet u Podgorici septembra 2000.godine. Položila Pravosudni ispit u Ministarstvu pravde Republike Srbije, Beograd maja 2004. godine. Imenovana septembra 2005. godine za Sekretara Sekretarijata za privredu i finansije opštine Kotor.

Radno vrijeme :

Pravilnik o radnom vremenu 
Svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.
Zimsko radno vrijeme je od 8:00 do 16:00 časova.

Kontakt:
tel. 032/325-874 i 032/325-860 /lok. 113, /lok 115 - kultura i sport
/lok 116 - Sekretar Sekretarijata
Kancelarija za prevenciju narkomanije 032/302-724 i fax 032/302-725
E-mail adresa : kultura@opstinakotor.com
kultura.organizacija@opstinakotor.com
kultura.manifestacije@opstinakotor.com
kultura.sport@opstinakotor.com
kultura.nvo@opstinakotor.com
kultura.mladi@opstinakotor.com
kultura.soc@opstinakotor.com
prevencija-kotor@t-com.me
kancelarija@prevencijakotor.com