Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Sekretarijat za opštu upravu

ZAHTJEVI I OBRASCI      AKTUELNOSTI

Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata:

 • radni odnosi, personalna i kadrovska evidencija, Mjesne zajednice, arhiviranje opštinske građe i opšta uprava
 • prati i izrađuje akta koja donosi Skupština iz oblasti opšte uprave i radnih odnosa,
 • vodi personalnu i kadrovsku evidenciju zaposlenih u organima lokaln euprave
 • donosi sva rješenja koja se tiču radnih odnosa zaposlenih u organima lokalne uprave,
 • donosi sva rješenja i obavlja prijavno-odjavnu evidenciju i matičnu knjigu zaposlenih,
 • vodi registar radnih knjižica,
 • vodi evidenciju izrade, upotrebe i uništavanja pečata Organa lokalne uprave,
 • koordinira rad sa Državnom komisijom za utvrđivanje konflikta interesa,
 • prati i koordinira rad Mjesnih zajednica, posebno sprovođenje Odluke o Mjesnim zajednicama,
 • obavlja sve administrativno-tehničke poslove vezane za rad Mjesnih zajednica i njihovih organa,
 • vodi postupak i izdaje uvjerenja koja se tiču studentskog, penzionog standarda dr., a nijesu zakonom stavljena u nadležnost nijednog drugog organa.
 • opšti birački spisak i ažuriranje pojedinačnih biračkih spiskova
 • obavlja sve poslove vođenja i ažuriranja opšteg biračkog spiska po zahtjevu i po službenoj dužnosti,
 • na osnovu svih raspoloživih podataka sačinjava pojedinačne izvode iz biračkog spiska,
 • vodi evidencije i po potrebi obavlja druge izborne radnje.

Matični poslovi i mjesne kancelarije

 • Vodi matičnu knjigu vjenčanih i redovno upisuje sve promjene građanskih stanja po službenoj dužnosti i po zahtjevu i uz lično pribavljanje dokumentacije ukoliko je to neophodno.
 • Obavlja postupak zaključenja braka.
 • Čuva i arhivira sve matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i knjige državljana do 31.12.2008.godine.
 • Postupa isključivo po zahtjevima MUP-a i JU CG nadležnih opštinskih filijala i izdaje uvjerenja o činjeničnom-građanskom stanju a na osnovu evidencija matičnih knjiga i knjiga državljana.
 • U mjesnim kancelarijama u Radanovićima i Risnu vode matične registre vjenčanih i arhiviraju matične knjige rođenih, umrlih i knjige državljana nastale do 31.12.2008.godine i iz istih daju podatke po službenoj dužnosti isključivo na zahtjev MUP-a i JU CG nadležnih prijava.
 • Arhivski depo predstavlja mjesto gdje se u skladu sa Zakonom, prikuplja, čuva, popisuje I klasifikuje registraturski materijal I arhivska građa organa lokalne uprave.Sva Rješenja, konačni akti iz prethodne kao I ranijih godina, pod uslovom da nijesu stariji od 20-30 godina se čuvaju u depou, a nakon ovog roka stiču se uslovi za izlučivanje I predaju istih Državnom arhivu Crne Gore-Područna jedinica Kotor.U arhivskom depou se preuzeti registraturski materijal I arhivska građa slaže I grupiše po arhivskim I klasifikacionim znacima I registratorima I krajem godine se vrši odabiranje arhivske građe I izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala tj. onih akata čiji rok važnosti je istekao.

U okviru Sekretarijata je i Građanski biro kao posebna organizaciona jedinica.


Tekući poslovi o kojima se informise šira javnost:

Matična služba Opštine Kotor - U okviru Matične službe opštine Kotor vode se matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih i to od 1850. do danas po područijma i periodima kako slijedi:
· Za period od 1850.do 31.12.2008.godine.kada su poslovi oko vođenja matičnih knjiga, umrlih i knjiga državljana preuzeti od strane MUP- a i JU CG dok matični registri vjenčanih i poslovi oko vođenja istih su ostali u nadležnost Opština.
· Matične knjige rođenih i umrlih za period od 1850 godine do 31.12.2008.godine, kao i knjige državljana za period od 1946 godine do 31.12.2008 godine se čuvaju i arhiviraju u matičnim službama i po njima se postupa isključivo na zahtjev MUP-a i JU CG nadležnih filijala.
· Za područje Risna u navedenom periodu vode se knjige za lica rođena u Gornjim Krivošijama, Donjim Krivošijama, Morinju, Perastu i Risnu;
· Za područje Grblja u navedenom periodu vode se knjige za lica rođena u Gornjem Grblju i lica rođena u Donjem Grblju.
· U periodu od 1946. godine postoje i dalje posebne knjige rođenih, vjenčanih i umrlih po mjestima do 80-tih godina od kada se za područje Kotora vodi jedna matična knjiga rođenih, kao i za područje Grblja (u mjesnoj kancelariji Radanovići) i Risna, Gornjih i Donjih Krivošija, Morinja i Perasta (u mjesnoj kancelariji Risan).
· Knjige državljana su uvedene od 1948. godine, vode se poslije popisa stanovništva i to u matičnoj službi Kotor za područje Kotora i mjesnim kancelarijama Risan i Radanovići i to: 1948. godine je izvršen popis državljanstava i uvedene knjige nakon čega u periodu od 1949. do 1965. godine ovaj podatak je upisivan po zavičajnosti roditelja od 1965. do 1982. godine po mjestu stanovanja u vrijeme rođenja tzv. zavičajnos, period od 1982. do 1998. godine po mjestu rođenja i od 1989. godine po državljanstvu jednog od roditelja.
· U matičnoj službi Kotor nalaze se matične knjige rođenih za period od 1899. - 1915. godine uvedene za rođenja kod vojnih lica tzv. knjige austrijske vojske.
· U toku 2010.godine u matičnoj službi Kotora obavljeno je 124 vjenčanja, u mjesnoj kancelariji Risan 24 vjenčanja i u mjesnoj kancelariji Grbalj 12 vjenčanja.
· U mjesnoj kancelariji Radanovići sprovedene su 52 prijave o smrti lica, u matične knjige vjenčanih upisana 2 sklopljena braka.


Radni odnosi - U organima lokalne uprave stanje na dan 31.12.2006. godine u radnom odnosu je bilo ukupno 132 službenika od čega na određenovrijeme 29, na neodređeno 103, od čega u Sekretarijatu za finansije i privredu 19 službenika, u Sekretarijatu za opštu upravu 18 službenika, Sekretarijatu zakulturu i društvene djelatnosti 6 službenika, Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambene poslove 13 službenika, Sekretarijat za zaštitu prirodne ikulturne baštine 5 službenika, Sekretarijat za imovinsko pravne poslove 8 službenika, Stručna služba Predsjednika Opštine uključujući predsjednika i potpredsjednike 17 zaposlenih, Stručna služba Skupštine 4 službenika, Služba Glavnog administratora 3 službenika, Komunalna policija 14 službenika, Građanski biro 7 službenika, Služba zajedničkih poslova 17 službenika i Informacioni centar 1 službenik. U organima lokalne uprave Opštine Kotor na dan 31.12.2011.godine ukupno u radnom odnosu je bilo 156 zaposlenih, od čega 5 lokalnih funkcionera ( Predsjednik Opštine, 3 Potpredsjednika I Glavni administrator), 10 starješina lokalne uprave i rukovodećih lica, 123 službenika i namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, 8 službenika i namještenika u radni odnos na određeno vrijeme (od čega 4 pripravnika), od čega u Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet I finansije 13 službenika,u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove I saobraćaj 7 službenika , u Sekretarijatu za opštu upravu 25 službenika, Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti 12 službenika, Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje 18 službenika, Sekretarijat za zaštitu prirodne I kulturne baštine 5 službenika, Sekretarijat za imovinsko pravne poslove 9 službenika, Stručna služba Predsjednika Opštine uključujući predsjednika i potpredsjednike 19 zaposlenih, Stručna služba Skupštine 4 službenika, Služba Glavnog administratora 4 službenika, Komunalna policija 18 službenika, Služba zajedničkih poslova 19 službenika i Informacioni centar 3 službenika, Služba zaštite-vatrogasnica ima 30 zaposlenih, 24 u vatrogasnici Kotor i 6 u vatrogasnici Perast. Tokom 2010 godine ovjereno je 552 radne knjižice, od čega na osnovu dozvola za zapošljavanje za strance 162 radne knjižice.


Birački spiskovi - Opšti birački spisak koji se vodi za područje Opštine Kotor je na dan održavanja Referenduma 21. maja 2006. godine zaključen sa 17.778 birača. Na današnji dan 02.aprila 2012. godine biračko tijelo ima 18086.birača.Birački spisak se vodi za 37 biračkih mjesta i to od 1 do 8 Dobrota. 9 i 10 Stari grad, ,. 11, 12 , 13, 14 I 15, Škaljari, 16 Muo, 17 I 18, Prčanj, 19 Stoliv, 20 Orahovac, 21 Perast, 22 i 23 Risan, 24 Morinj, 25 Kavač, 26 Radanovići, 27 Lastva Grbaljska, 28 Mirac, 29 Nalježići, 30 Šišići, 31 Savina, 32 Glavatićići, 33 Pobrđe, 34 Bigova, 35 Ledenice 36 Donje Krivošijei 37 Gornje Krivošije. Biračko tijelo Opštine Kotor od 18086 birača sa upisanim podatkom o državljanstvu za 17813 birača od čega 17134 birača ima državljanstvo CG, 678 birača imaju podatak o državljanstvu SR, jedan birač ima podatak o državljanstvu SCG i 273 birača je u biračkom spisku bez podatka o državljanstvu.

Arhivski depo

 • U arhivskom depou su prikupljeni, popisani I klasifikovani sledeći predmeti:
 • Rješenja o lokaciji za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju I nadogradnju objekata za period od 1980-2007.god.
 • UTU (urbanističko tehnički uslovi od 2008-2009.
 • Urbanističke saglasnosti od 2005,2006 i 2007.
 • Predmeti saglasnosti za otkup stanova 1992 .
 • Rješenja o prenamjeni prostora od 1991-1997.
 • Rješenja o odobrenju izgradnje od 1980-2006.
 • Rješenja o upotrebi objekta od 1983-2006.
 • Uvjerenja o položenim stručnim ispitima zdrastvenih radnika I zdrastvenih saradnika od 1983-1989.
 • Razni planovi za naselja na teritoriji Opštine od 1980-2005.
 • Rješenja iz ranijeg perioda po ranijim alinejama nalaze se kod Državnog Arhiva Crne Gore-Kotor.
 • Arhivirani su premeti matične službe koji se odnose na upise državljanstva, prijave rođenja, prijave smrti I drugo.
 • Djelovodnici I protokoli od 1976-2004, registratori sa konačnim aktima po organizacionim jedinicama za 2003,2004 I 2005.godinu.


PRAVILNIK O UNUTRAŠNOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

Sekretar: Anka Perović

Radno vrijeme :
Pravilnik o radnom vremenu 
Svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.
Zimsko radno vrijeme je od 8:00 do 16:00 časova.


Kontakt:
tel. 032/325-020; 325-860, lokal114
za radne odnose, tel.032/325-860 lokal 117 I tel.032/322-277
za mjesne zajednice, uvjerenja i pečate, tel. 032/325-020 i 032/325-860 lokal 114
za biračke spiskove, tel. 032/325-859 i 032/325-860 lokal 109
za matične poslove,mjesne zajednice I ovjeru radnih knjižica, tel. 032/325-895
za arhivski depo, tel.032/325-860 lok.224.
e-mail: opsta.uprava@opstinakotor.com
e-mail Matična služba: anuska.majdak@opstinakotor.com
e-mail Mjesne zajednice: olja.radonjic@opstinakotor.com