Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Sekretarijat za urbanizam gradjevinarstvo i prostorno planiranje

ZAHTJEVI I OBRASCI      AKTUELNOSTI


Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata:

 • priprema i izrađuje nacrte i predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Sekretarijata koje usvaja Skupština i organizuje i učestvuje u javnoj raspravi na utvrđeni nacrt odluka
 • sačinjava Program planiranja i uređenja prostora i organizuje javnu raspravu na nacrt Programa
 • prati i analizira realizaciju programa planiranja i uređenja prostora
 • izrada odluka o izradi, o utvrđivanju nacrta i o donošenju lokalnih planskih dokumenata, organizuje javnu raspravu na utvrđeni nacrt odluka
 • vrši izradu programskih zadataka
 • vodi pripremne poslove za izradu planske dokumentacije
 • vrši ažuriranje podataka za dokumentacionu osnovu o prostoru
 • predlaže planska rješenja za komunalno uređenje grada
 • predlaže kataloge sa urbanističkom obradom većih, značajnijih lokacija za investicione objekte, turističke komplekse, poslovne zone i dr.
 • stara se o realizaciji programskih, investicionih i razvojnih ciljeva lokalne samouprave, roz izradu adekvatne planske dokumentacije
 • izdaje rješenja o građevinskoj dozvoli
 • izdaje rješenja o upotrebnoj dozvoli
 • vrši tehnički prijem objekata
 • izdaje rješenja o lokaciji za postavljanje privremenih objekata
 • izdaje izvode iz lokalnih planskih dokumenata
 • vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama iz oblasti urbanizma i građevinarstva
 • vodi upravni postupak pretvaranja zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostore i pretvaranja zajedničkih djelova stambene zgrade u stambeni prostor
 • vodi upravni postupak izdavanja urbanističko tehničkih uslova za nadogradnju višeetažnih stambenih zgrada
 • vodi upravni postupak iseljenja bespravno useljenih lica u posebne djelove stambene zgrade
 • vrši poslove koji proizilaze iz radova koji se izvode kao hitne intervencije na stambenim zgradama
 • preduzima zakonske mjere u slučaju kada Skupština vlasnika stambene zgrade ne vrši Zakonom propisane poslove
 • vodi poslove na određivanju naziva i granica naselja,ulica, trgova i brojeva zgrada
 • učestvuje u izradi tendera koji se raspisuje za potrebe Sekretarijata
 • izdaje uvjerenja za obračun lokalne komunalne takse i drugih obaveza, radi izdavanja rješenja o lokaciji za privremene objekte

Sekretar: Slavica Vojinović, dipl. prav.

Biografija : Rođena 23. januara 1958. godine u Podgorici.
Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1981. godine.
Radila u: Agrokombinatu “13. jul”, OOUR “Promet” na Cetinju, Štampariji “Andrija Paltašić” u Kotoru, Opštoj bolnici i Domu zdravlja, Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora.
Za sekretara Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje imenovana Rješenjem predsjednice Opštine 1. oktobra 2011. godine.
Udata, majka dvoje djece.

Radno vrijeme :
Pravilnik o radnom vremenu 
Svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.
Zimsko radno vrijeme je od 8:00 do 16:00 časova.

Spisak službenika Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje


Kontakt:
odjeljenje za prostorno planiranje, 032/325-860, lokal 128
odjeljenje za urbanizam i građevinarstvo, tel.032/325-860, lokal 124
odjeljenje za pravne i komunalno-stambene poslove, tel.032/325-860, lokal 126
tel.fax.032/325-863
e-mail : urbanizam@opstinakotor.com