Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

ZAHTJEVI I OBRASCI      AKTUELNOSTI


Nadležnost i djelokrug rada Sekretarijata:

 • obezbjeđivanje uslova, kriterijuma i mjera za opstanak Kotora na listi svjetske kulturne baštine;
 • vrši izradu i sprovođenje lokalnog ekološkog plana (LEAP-a);
 • priprema program zaštite životne sredine za podrucje opštine na osnovu programa Republike;
 •  učestvuje u izradi ekoloških studija, projekata i programa u saradnji sa nadležnim institucijama i nevladinim organizacijama i stara se o njihovoj realizaciji;
 • priprema prijedloge odluka iz nadležnosti lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine;
 • učestvuje u ekološkim programima Republike i organizuje ekološke programe na području opštine;
 • organizuje i podstiče edukaciju stanovništva u ovoj oblasti;
 • dostavlja podatke i informacije resornom Ministarstvu radi uspostavljanja informacionih sistema životne sredine Republike;
 • priprema projekte iz oblasti zaštite životne sredine;
 • stara se u okviru nadležnosti lokalne samouprave o zaštiti spomenika kulture i saradjuje u toj oblasti sa Regionalnim zavodom za zaštitu spomenika kulture, resornim Ministarstvom i međunarodnim organizacijama iz ove oblasti;
 • priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Predsjednika opštine iz oblasti zaštite prirodne i kulturne baštine opštine Kotor;
 • učestvuje u izradi katastra zagađivača;
 • utvrdjuje uslove za rad na zaštićenim područjima prirode;
 • ostvaruje saradnju sa preduzećima za vodosnadbijevanje i odvodjenje otpadnih voda radi unapređenja vodovodnog i kanalizacionog sistema opštine;
 • učestvuje u izradi programa rada i investicija tog preduzeća;
 • ostvaruje saradnju sa preduzećem za deponovanje čvrstog otpada;
 • ostvaruje tehničku saradnju sa preduzećem za čistoću;
 • učestvuje u obezbjeđivanju vršenja poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deretizacije;
 • priprema izvještaje o radu Sekretarijata za potrebe Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
 • priprema nacrte i prijedloge odluka iz svog resora kao i informativne i druge stručne materijale za potrebe Skupštine, Predsjednika opštine i resornih Ministarstava;
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom opštine i drugim propisima;
 • koordinira aktivnosti u cilju uspostavljanja sistema upravljanja energijom shodno Zakonu o energetskoj efikasnosti;
 

Sekretar: Nenad Vukadinović  

Radno vrijeme :

Pravilnik o radnom vremenu 
Svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.
Zimsko radno vrijeme je od 8:00 do 16:00 časova.

Kontakt :

Telefon: 032/322-321; 325-860, lokal 118 

E-mail: bastina@opstinakotor.com