Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Služba za unutrašnju reviziju

Nadležnost i djelokrug rada Službe:

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti lokalne samouprave, u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije i etičkim kodeksom unutrašnjih revizora u cilju poboljšanja poslovanja; procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima; izradu izvještaja unutrašnje revizije koji dostavlja predsjedniku/ci Opštine; obavljanje posebne revizije na zahtjev predsjednika/ce Opštine i obavljanje revizije i kontrole korišćenja sredstava EU; praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja prilikom uvođenja novih sistema i procedura; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje izvršenja istih; izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije; saradnji sa jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru uz obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja; saradnju sa državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; edukacija u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; praćenje i sprovođenje preporuka državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom i Statutom. 
VD Rukovodilac: Nada Todorović, dipl.ecc


Kontakt:

Telefon: 032/326-247, lokal: 110
E-mail: nada.todorovic@opstinakotor.com