Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor

Stručna služba Predsjednika Opštine

Odredbama člana 13. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list Opštine Kotor" br. 11/05, 09/07, "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi" br. 13/11, 01/12, 40/12i 26/13) za vršenje stručnih poslova osnovana je i uspostavljena Stručna služba Predsjednika Opštine.

 

Kontakt:

Stručna služba Predsjednika

Tel: 032/325-869 Rukovodilac Stručne službe

e-mail: kabinet.pravo@opstinakotor.com 

Kabinet Predsjednika

Tel.032/325-862 Sekretarica Predsjednika Opštine
Tel.032/ 304-737 Arhiva, opšti poslovi i djelovodnik
Fax. 032/304-736
E-mail: kabinet.predsjednik@opstinakotor.com

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Tel: 032/325-859, 325-861
e-mail: jelena.stjepcevic@opstinakotor.com

Potpredsjednik:

Tel. 032/325-857, 325-868 lokal 102 Poslovni sekretar Potpredsjednika
E-mail: kabinet.potpredsjednik@opstinakotor.com

Stručna služba Predsjednika:

Rukovodilac Stručne službe

Snežana Macić Stanaćev, dipl. pravnik

Biografija: Rođena 1.12.1957. godine u Zemunu, Beograd. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1982. godine. Stručni ispit za rad u organima državne uprave položila 1988. godine u Podgorici Sertifikat-MISTIE ( Poljska) Evropska integracija RCG. Govori francuski i služi se ruskim jezikom.

Radno angažovanje: od 1982. godine sekretar OOUR-a u RO „Agrokombinat Subotica“; u Opštini Kotor od 1987. godine, rukovodilac odsjeka za komunalno-stambene poslove; Sekretar sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambene poslove; samostalni savjetnik u Službi za skupštinske i opšte upravne poslove u Opšini Kotor; arhivista u Državnom arhivu RCG –Odjeljenje za noviju građu Kotor; Samostalni savjetnik u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambene poslove i u Službi pravne zaštite imovinskih i drugih prava Opštine Kotor; viši savjetnik za pravne poslove u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora. Od 2005. godine –Savjetnik Predsjednika Opštine Kotor za pravne poslove, a od 01. 08. 2014. godine obavlja i poslove Rukovodioca Stručne službe Predsjednika Opštine.

Kontakt:
Telefon: 032/325-869, 520-300, lokal 122 i 123
E-mail: kabinet.pravo@opstinakotor.com

mr Jelena Stjepčević,

sinolog i magistar menadžmenta u pomorstvu, koordinator Kancelarije za međunarodnu saradnju

Kontakt:
Telefon: 032/325-861
E-mail: jelena.stjepcevic@opstinakotor.com 

Barbara Pajić, dipl. andragog
Samostalni savjetnik I za protokol i saradnju sa udruženjima građana, NVO i međunarodnim asocijacijama i organizacijama

Kontakt:
Telefon: 032/520-300, lokal 123
E-mail: barbara.pajic@opstinakotor.com

Nikola Banicevic, dipl. pravnik
Viši savjetnik I za pravne poslove, predstavke, predloge i pritužbe

Kontakt:
Telefon: 032/520-300 lokal 123

E-mail: nikola.protokol@opstinakotor.com  

Tamara Samardžić, specijalista za međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka
Viši savjetnik III za opšte poslove, djelovodnik i arhivu

Kontakt:
Tel: 032/304-736
e-mail: kabinet.predsjednik@opstinakotor.com

Vesna Đurović, dipl. prof jezika i književnosti
Samostalni savjetnik II za informisanje i medije

Kontakt:
Telefon: 032/325-862 
E-mail: vesna.djurovic@opstinakotor.com

Jelena Vukašinović, specijalista novinarstva na Fakultetu političkih nauka
Viši savjetnik III za informisanje -PR

Kontakt:
Tel: 032/325-857
e-mail: jelena.vukasinovic@opstinakotor.com

Lena Pasinović, magistar u oblasti saradnje i razvoja 

Samostalni savjetnik III - prevodilac

Telefon: 032/325-859
E-mail: lena.pasinovic@opstinakotor.com 

Tijana Vukasović, magistar u oblasti evropskih i američkih jezika i kulture
Samostalni savjetnik III – prevodilac

Kontakt:
Telefon: 032/325-859, E-mail: tklikovac@opstinakotor.com 

Kristina Pavlović
Savjetnik III – poslovni sekretar Potpredsjednika i Menadžera Opštine

Kontakt:
Tel: 032/325-857
e-mail: kabinet.potpredsjednik@opstinakotor.com