Dobrodošli na zvanični web portal Opštine Kotor
 OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE  PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNOG TRANSPORTA-ŽIČARE OD KOTORA DO TVRĐAVE  SV.IVAN

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNOG TRANSPORTA-ŽIČARE OD KOTORA DO TVRĐAVE SV.IVAN

5.5.16.

Odlukom Skupštine Opštine Kotor, broj 11-5723/16 od 26.05.2016.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vertikalnog transporta-žičare od Kotora do tvrđave Sv.Ivan i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati do 11.05.2016.godine.

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.

Programom sprovođenja javne rasprave planirana je centralna javna rasprava uz prisustvo obrađivača Odluke na kome će stručna lica Sekretarijata obrazložiti predloženu Odluku i davati odgovore na moguća pitanja učesnika.

Centralna javna rasprava će se održati 11.05.2016.godine sa početkom u 12 časova u palati Bizanti uz prisustvo predstavnika Sekretarijata za urbanizam.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 11.05.2016.god. Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor.

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine.

Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefonu broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 


SEKRETARKA

Slavica Vojinović

Zaključak Javne rasprave o izmjeni Odluke o lokanim komunalnim taksama

Zaključak Javne rasprave o izmjeni Odluke o lokanim komunalnim taksama

28.4.16.

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („ Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 26. 04. 2016. godine donijela je

  

ZAKLJUČAK

  

  1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o lokanim komunalnim taksama.
  2. Navedeni Nacrt stavlja  se na javnu raspravu u trajanju od  15 dana.
  3. Učesnici javne rasprave će svoja mišljenja, primjedbe i sugestije dostavljati Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije. Primdjedbe, predloge i sugestije možete dostaviti putem mail-a sekretarijatu za lokalne prihode budžet i finansije: prihodi@opstinakotor.com ili pisanim putem preko građanskog biroa.

 

Broj: 11-5730

Kotor; 26. 04.  2016. godine

 

 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNIK,

 

Nikola Bukilica, s. r.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CRNE GORE I NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

29.1.16.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava javnost da će se u periodu od 26.01.2016. do 26.02.2016. godine, održati 

JAVNA RASPRAVA 

Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. 

Javna rasprava - Program zaštite i očuvanja područja Kotora za 2016. godinu

Javna rasprava - Program zaštite i očuvanja područja Kotora za 2016. godinu

5.1.16.

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Program zaštite i očuvanja za 2016. godinu.

Javna rasprava će trajati 30 dana, zaključno sa 14.01.2016. godine. Centralna javna rasprava biće održana 15.01.2016. godine u 12 sati u Palati Bizanti.

Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor ili na mail: bastina@opstinakotor.com.

Program zaštite i očuvanja područja Kotora za 2016. godinu se može vidjeti ovdje

Nacrt Lokalnog energetskog Plana Opštine Kotor 2016 – 2025. godina.

Nacrt Lokalnog energetskog Plana Opštine Kotor 2016 – 2025. godina.

5.1.16.

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 23.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog energetskog Plana Opštine Kotor 2016 – 2025. godina.

Javna rasprava će trajati 45 dana, zaključno sa 07. 02. 2016. godine. Centralna javna rasprava biće održana 08.02.2016. godine u  12 sati u Palati Bizant.

Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor ili na mail: bastina@opstinakotor.com.

Lokalni energetski plan Opštine Kotor se može pogledati ovdje.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET

5.1.16.

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog Plana za biodiverzitet Opštine Kotor 2015 – 2020. godina.

Javna rasprava će trajati 45 dana, zaključno sa 30. 01.2016. godine. Centralna javna rasprava biće održana 01.02.2016. godine u 12h u Palati Bizanti .

Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor ili na mail: bastina@opstinakotor.com

Lokalni akcioni plan za biodiverzitet može se vidjeti ovdje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA NACRT PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE

JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA NACRT PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE

31.12.15.

Obavještava se javnost da će se u periodu od 24.12.2015. do 28.02.2015. godine održati:

JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE

U skladu sa zaključcima Vlade Crne Gore broj 08-2914 donešenim dana 17.12.2015. obavezuje se Ministarstvo ekonomije da pripremi Nacrt izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore. Nacrt programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore sadrži plan budućih aktivnosti na istraživanju i proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, u skladu sa Zakonom o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika („Službeni list CG“, br. 41/10 i 62/13).

Program Javne rasprave Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora

Program Javne rasprave Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora

2.12.15.

Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora je na sjednici oržanoj dana 16.11.2015. godine utvrdio:

- Nacrt Odluke o usvajanju Planu potrošnje direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. godinu, 

a Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj dana 27.11.2015. utvrdila Nacrte sljedećih dokumenata:

- Nacrt Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2015. godinu
- Nacrt Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotor za 2015. godinu
- Nacrt Programa uređenja prostora za 2016. godinu
- Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. godinu

JAVNA RASPRAVA - Zaključak o  izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu

JAVNA RASPRAVA - Zaključak o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu

19.11.15.

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („ Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 16. 11. 2015. godine donijela je